Αποτύπωση Φέροντος Οργανισμού

Απαραίτητη διαδικασία όταν γίνεται ανασύσταση χαμένων φακέλων ή όταν γίνεται σύσταση φακέλων αυθαιρέτων κατασκευών ή αμφισβητούνται σε μεγάλο βαθμό οι υπάρχοντες ξυλότυποι. Μελέτη και σχεδίαση ξυλοτύπου μπορεί να γίνει σε όλες τις κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος ή και φέρουσας τοιχοποιίας.

Αρχικά γίνεται μία γεωμετρική αποτύπωση όλων των δομικών στοιχείων και στη συνέχεια γίνονται οι έλεγχοι και οι μετρήσεις για να εντοπιστούν τα φέροντα δομικά στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται με πλήρη στοιχεία για την όπλιση (διάταξη, διάμετρος) και τις λεπτομερείς τους, σε περιβάλλον cad και εκτύπωση τους σε κλίμακα 1:50, υπογεγραμμένη από πολιτικό μηχανικό καθώς και να εκτιμηθεί η αντοχή τους.

...
...