Μέθοδος σκληρομέτρησης

Το σκληρόμετρο με το οποίο πραγματοποιούνται οι μετρήσεις, προσομοιάζει την σκληρομέτρηση κατά Brinell.

Μία χαλύβδινη σφαίρα ακτίνας 5 mm προσκρούει στην επιφάνεια του χάλυβα που θέλουμε να μετρήσουμε την αντοχή του με δύναμη 30 KN. Το αποτύπωμα που αφήνει μετράται με ακρίβεια δεκάτου του χιλιοστού και προκύπτει με μετασχηματισμούς από κατάλληλους πίνακες η εφελκυστική αντοχή θραύσης και το όριο διαρροής.

Η σκληρομέτρηση εφαρμόζεται στον χάλυβα, με κρούση αδαμάντινου πυρήνα 5mm και στο ξύλο με κρούση χαλύβδινου πυρήνα διαμέτρου 10mm.

Το όργανο υπόκεινται σε συχνές βαθμονομήσεις εργαστηριακά (στο ΕΜΠ) με θραύση δοκιμίων.