Μέθοδος Πυρηνοληψίας

Η πυρηνοληψία αποτελεί μία ιδιαιτέρως αξιόπιστη άμεση μέθοδος ποιοτικού ελέγχου η οποία βασίζεται στην διάτρηση και αποκοπή κυλινδρικού δοκιμίου.

Οι σύγχρονοι κανονισμοί αποτίμησης της στατικής επάρκειας των κατασκευών (ΚΑΝ.ΕΠΕ., EC8-3, ΚΤΣ) απαιτούν την καρατοληψία.

Μέσω της μεθόδου λήψης δοκιμίου δομικού στοιχείου επιτυγχάνεται:

  • Ο προσδιορισμός της θλιπτικής ή και εφελκυστικής αντοχής
  • Ο μέτρηση του βάθους ενανθράκωσης καθώς και μέτρηση του PH
  • H εύρεση του μέτρου ελαστικότητας (Ε) και του λόγου Poisson (ν)
  • Ο προσδιορισμός του μεγέθους αδρανών
  • Ο εντοπισμός ρωγμών ή άλλων αστοχιών στη μάζα του υλικού
  • Μέτρηση της υγρασίας αλλά και της υδατοαπορροφητικότητας.
  • Ο προσδιορισμός του πορώδους
  • Εύρεση της μάζας και του φαινόμενου βάρους. του σκυροδέματος.

Η μέθοδος της πυρηνοληψίας βρίσκει εφαρμογή σε κτίρια από σκυρόδεμα ή φέρουσα τοιχοποιία.

... ... ... ...