Οπτικός Έλεγχος

Ο οπτικός έλεγχος είναι ίσως η πιο χρήσιμη διαδικασία που αποσκοπεί σε μία αρχική εκτίμηση των φθορών-βλαβών που έχει υποστεί μία κατασκευή, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να πραγματοποιείται με μεγάλη προσοχή.

Ο οπτικός έλεγχος συνίσταται στην άμεση καταγραφή, σε σχέδια ή σκαριφήματα, των εμφανών φθορών-βλαβών που παρουσιάζει μία κατασκευή, όπως είναι:

  • θέση και εύρος ρωγμών
  • φθορές και ανομοιογένεια σε σκυρόδεμα και χάλυβα
  • διάβρωση οπλισμών
  • υγρασία

Τα ευρήματα της οπτικής επιθεώρησης αποτελούν βασικό οδηγό για τις μεθόδους μη καταστροφικού ελέγχου που θα χρησιμοποιηθούν στην συνέχεια, αλλά και για τις θέσεις διεξαγωγής των ανωτέρω ελέγχων. Έτσι, ο οπτικός έλεγχος λειτουργεί πάντα συνδυαστικά με άλλες μεθόδους μη καταστροφικού ελέγχου.