Μέθοδος παρασκευής μήτρας σκυροδέματος

Η μέθοδος παρασκευής μήτρας σκυροδέματος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί παρασκευής, συντήρησης, μεταφοράς κ.λ.π. δοκιμίων σκυροδέματος. Γενικά, για κάθε σκυροδετούμενο τμήμα απαιτούνται 6 δοκίμια για ποσότητα σκυροδέματος έως 150m3 και 12 δοκίμια για ποσότητα μεγαλύτερη των 150m3. Η μήτρα πριν από την χρήση της θα πρέπει να επαλείφεται με κατάλληλο υλικό (π.χ. ορυκτέλαιο) προς εξασφάλιση της στεγανότητάς της. Για κάθιση του σκυροδέματος έως 50mm η συμπύκνωση θα γίνεται με δονητή ενώ για μεγαλύτερη κάθιση θα γίνεται με κατάλληλη ράβδο συμπυκνώσεως διαμέτρου Φ16 και μήκους 60cm.

Η μέθοδος παρασκευής μήτρων σκυροδέματος αποσκοπεί στην εξακρίβωση των προδιαγεγραμμένων ιδιοτήτων του σκυροδέματος.