Μέθοδος μέτρησης ενανθράκωσης και ph

Η μέτρηση της ενανθράκωσης σε δοκίμια σκυροδέματος αποτελεί μία μέθοδο η οποία βασίζεται στην μεταβολή του PH λόγω της παρουσίας διοξειδίου του άνθρακα. Η μέθοδος πραγματοποιείται με ψεκασμό διαλείμματος φαινολοφθαλεϊνης σε δοκίμια σκυροδέματος.

Ο έλεγχος του βαθμού ενανθράκωσης, είναι εξαιρετικά σημαντικός αφού η αλκαλικότητα του σκυροδέματος, η οποία χαρακτηρίζεται από τιμή του PH γύρω στο 12.5, προστατεύει τις ράβδους οπλισμού έναντι διάβρωσης η οποία και οδηγεί στην απώλεια της εφελκυστικής αντοχής του χάλυβα.

image image