Μέθοδος Κρουσιμέτρου (σφύρα Schmidt)

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται στοιχεία από την διεθνή βιβλιογραφία (A. Neville 11975 & Taywood Eng. Ltd 1986) για ποιοτική κατάταξη του σκυροδέματος αναλόγως των ενδείξεων του κρουσιμέτρου.

A/A Δείκτης Κρουσιμετρήσεως R Ποιότητα
1 >45 Εξαιρετική
2 35÷45 Καλή
3 25÷35 Μέτρια
4 20÷25 Κακή
5 < 20 Απομίξεις, ρωγμές
... ... ...