Μέθοδος εξόλκευσης ήλων

Πρόκειται για έμμεση (Μη Καταστροφική) Μέθοδο προσδιορισμού της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος. Με την χρήση ενός πυροδοτικού εκτοξευτή, εκτοξεύεται σε επαφή με το σκυρόδεμα ένας πρότυπος ήλος μήκους 4cm και διαμέτρου 4mm ο οποίος εισάγεται εντός του σκυροδέματος. Μετά την πάροδο μερικών λεπτών ο ήλος εξολκεύεται με ειδικό εξολκέα (HILTI tester) ο οποίος φέρει και δυναμόμετρο. Μετράται η δύναμη εξολκεύσεως η οποία μεταφράζεται, με κατάλληλα διαγράμματα, σε θλιπτική αντοχή σκυροδέματος.

Οι αναπτυσσόμενες τριβές (ανάλογες των πλευρικών πιέσεων), εξαρτώνται από τις ελαστικές και πλαστικές ιδιότητες του υλικού, επομένως αποτελούν κριτήριο για την αντοχή του. Θεωρείται συνάρτηση πιθανής συμβατικής αντοχής σκυροδέματος και δύναμης εξόλκευσης εμπηγμένου ήλου, η σχέση:

βw = -4 + 19,3H + 1,36H2

image

Όπου Η, η δύναμη εξόλκευσης του ήλου. Κάθε μέτρηση βw και η μέση τιμή τους ικανοποιεί το κριτήριο συμμορφώσεως Α του Νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος. Ελέγχονται οι τιμές βw καθώς και η μέση τιμή τους με το κριτήριο συμμορφώσεως Α του Κ.Τ.Σ.

Σε κάθε θέση πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 6 επιτυχείς δοκιμές σε απόσταση 10cm τουλάχιστον μεταξύ-τους. Επιφάνειες που δεν είναι αντιπροσωπευτικές της αντοχής του σκυροδέματος πρέπει να αποφεύγονται (π.χ. τσιμεντοκονίες κλπ)

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται καμπύλη συσχετίσεως της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος με δύναμη εξολκεύσεως, σύμφωνα με τα πειράματα Λογοθέτης, 1979.

eksolkeusi

Συσχέτιση δύναμης εξολκεύσεως με την μέση θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος