Μέθοδος εφελκυσμού χάλυβα

Η μέθοδος εφελκυσμού του χάλυβα είναι μία Ημικαταστροφική μέθοδος η οποία βασίζεται στην αποκοπή τμήματος χάλυβα οπλισμού και στον εργαστηριακό εφελκυσμό του. Αρχικά, πριν την διαδικασία του εφελκυσμού, διαπιστώνεται ο βαθμός διαβρώσεως του χάλυβα οπλισμού.Με τη δοκιμή του εργαστηριακού εφελκυσμού προσδιορίζεται:

Το όριο διαρροής του χάλυβα

Το όριο θραύσης του χάλυβα

Η παραμόρφωση θραύσεως

efelkismos