Μέθοδος δοκιμής μικροθραυσμάτων

Η μέθοδος δοκιμής μικροθραυσμάτων αποτελεί μία ελάχιστα καταστροφική μέθοδο σύμφωνα με την οποία τεμάχια κονιάματος αφαιρούνται από την κατασκευή, εγκιβωτίζονται σε ειδικές μήτρες και υποβάλλονται, εργαστηριακά, σε θλίψη και εφελκυσμό. Η μέθοδος δοκιμής μικροθραυσμάτων αποσκοπεί στον προσδιορισμό της εφελκυστικής και θλιπτικής αντοχής του κονιάματος και εφαρμόζεται σε κτίρια από τοιχοποιΐα.

dokimi
dokimi