Ο οπτικός έλεγχος είναι ίσως η πιο χρήσιμη διαδικασία που αποσκοπεί σε μία αρχική εκτίμηση των φθορών-βλαβών που έχει υποστεί μία κατασκευή, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να πραγματοποιείται με μεγάλη προσοχή.
Ο οπτικός έλεγχος συνίσταται στην άμεση καταγραφή, σε σχέδια ή σκαριφήματα, των εμφανών φθορών-βλαβών που παρουσιάζει μία κατασκευή, όπως είναι:
– θέση και εύρος ρωγμών
– φθορές και ανομοιογένεια σε σκυρόδεμα και χάλυβα
– διάβρωση οπλισμών
– υγρασία
Τα ευρήματα της οπτικής επιθεώρησης αποτελούν βασικό οδηγό για τις μεθόδους μη καταστροφικού ελέγχου που θα χρησιμοποιηθούν στην συνέχεια, αλλά και για τις θέσεις διεξαγωγής των ανωτέρω ελέγχων. Έτσι, ο οπτικός έλεγχος λειτουργεί πάντα συνδυαστικά με άλλες μεθόδους μη καταστροφικού ελέγχου.

x_ilos_08102012 Οπτικός Έλεγχος | www.nnk.gr Οπτικός Έλεγχος x ilos 08102012