Η πυρηνοληψία αποτελεί μία ιδιαιτέρως αξιόπιστη άμεση μέθοδος ποιοτικού ελέγχου η οποία βασίζεται στην διάτρηση και αποκοπή κυλινδρικού δοκιμίου.

Οι σύγχρονοι κανονισμοί αποτίμησης της στατικής επάρκειας των κατασκευών (ΚΑΝ.ΕΠΕ., EC8-3, ΚΤΣ)  απαιτούν την καρατοληψία.

Μέσω της μεθόδου λήψης δοκιμίου δομικού στοιχείου επιτυγχάνεται:

  • Ο προσδιορισμός της θλιπτικής ή και εφελκυστικής αντοχής
  • Ο μέτρηση του βάθους ενανθράκωσης καθώς και μέτρηση του PH
  • H εύρεση του μέτρου ελαστικότητας (Ε) και του λόγου Poisson (ν)
  • Ο προσδιορισμός του μεγέθους αδρανών
  • Ο εντοπισμός ρωγμών ή άλλων αστοχιών στη μάζα του υλικού
  • Μέτρηση της υγρασίας αλλά και της υδατοαπορροφητικότητας.
  • Ο προσδιορισμός του πορώδους
  • Εύρεση της μάζας και του φαινόμενου βάρους. του σκυροδέματος.

Η μέθοδος της πυρηνοληψίας βρίσκει εφαρμογή σε κτίρια από σκυρόδεμα ή φέρουσα τοιχοποιία.

F42 Μέθοδος Πυρηνοληψίας Μέθοδος Πυρηνοληψίας F42

SAMSUNG Μέθοδος Πυρηνοληψίας Μέθοδος Πυρηνοληψίας F43

F44 Μέθοδος Πυρηνοληψίας Μέθοδος Πυρηνοληψίας F44 F45 Μέθοδος Πυρηνοληψίας Μέθοδος Πυρηνοληψίας F45
SAMSUNG Μέθοδος Πυρηνοληψίας Μέθοδος Πυρηνοληψίας F46