Η μέτρηση της ενανθράκωσης σε δοκίμια σκυροδέματος αποτελεί μία μέθοδο η οποία βασίζεται στην μεταβολή του PH λόγω της παρουσίας διοξειδίου του άνθρακα. Η μέθοδος πραγματοποιείται με ψεκασμό διαλείμματος φαινολοφθαλεϊνης σε δοκίμια σκυροδέματος.
Ο έλεγχος του βαθμού ενανθράκωσης, είναι εξαιρετικά σημαντικός αφού η αλκαλικότητα του σκυροδέματος, η οποία χαρακτηρίζεται από τιμή του PH γύρω στο 12.5, προστατεύει τις ράβδους οπλισμού έναντι διάβρωσης η οποία και οδηγεί στην απώλεια της εφελκυστικής αντοχής του χάλυβα.

F47 Μέθοδος μέτρησης ενανθράκωσης και ph Μέθοδος μέτρησης ενανθράκωσης και ph F47 F48 Μέθοδος μέτρησης ενανθράκωσης και ph Μέθοδος μέτρησης ενανθράκωσης και ph F48