Η μέθοδος του κρουσιμέτρου είναι μια Μη Καταστρεπτική Μέθοδος εκτιμήσεως της αντοχής του σκυροδέματος, η οποία βασίζεται στην μέτρηση της επιφανειακής σκληρότητας των δομικών στοιχείων που εξετάζονται. Με την μέθοδο αυτή εξετάζεται η ποιότητα του σκυροδέματος της εξωτερικής επιφάνειας των κατασκευών και σε βάθος έως 30mm περίπου. Η μέθοδος του κρουσιμέτρου μπορεί να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα για την αντοχή ενός δομικού στοιχείου κυρίως όταν συνδυαστεί και με άλλες μεθόδους. Η αρχή της μεθόδου φαίνεται παρακάτω σχήμα. Μια μεταλλική μάζα προσκρούει στην επιφάνεια του εξεταζόμενου υλικού. Το ύψος αναπηδήσεως αυτής της μάζας εξαρτάται από την ελαστικότητα του υλικού και, επομένως, από την αντοχή του.

Μέθοδος Κρουσιμέτρου Σφύρα Schmidt | www.nnk.gr Μέθοδος Κρουσιμέτρου (σφύρα Schmidt) krousimetro  Η θλιπτική αντοχή συμβολίζεται με ‘ f ’

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την εκτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος με την μέθοδο του κρουσίμετρου είναι:

  • Τύπος τσιμέντου
  • Τύπος και γεωμετρία των εξεταζόμενων δοκιμίων
  • Υγρασία
  • Θερμοκρασία
  • Ενανθράκωση
  • Διεύθυνση κρουσιμετρήσεως

 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται στοιχεία από την διεθνή βιβλιογραφία (A. Neville 11975 & Taywood Eng. Ltd 1986) για ποιοτική κατάταξη του σκυροδέματος αναλόγως των ενδείξεων του κρουσιμέτρου.

Α/Α Δείκτης Κρουσιμετρήσεως R Ποιότητα
1 >45 Εξαιρετική
2 35÷45 Καλή
3 25÷35 Μέτρια
4 20÷25 Κακή
5 < 20 Απομίξεις, ρωγμές

 

F29 Μέθοδος Κρουσιμέτρου Σφύρα Schmidt | www.nnk.gr Μέθοδος Κρουσιμέτρου (σφύρα Schmidt) F29 F30 Μέθοδος Κρουσιμέτρου Σφύρα Schmidt | www.nnk.gr Μέθοδος Κρουσιμέτρου (σφύρα Schmidt) F30
F31 Μέθοδος Κρουσιμέτρου Σφύρα Schmidt | www.nnk.gr Μέθοδος Κρουσιμέτρου (σφύρα Schmidt) F31 F32 Μέθοδος Κρουσιμέτρου Σφύρα Schmidt | www.nnk.gr Μέθοδος Κρουσιμέτρου (σφύρα Schmidt) F32