Η μέθοδος εφελκυσμού του χάλυβα είναι μία Ημικαταστροφική μέθοδος η οποία βασίζεται στην αποκοπή τμήματος χάλυβα οπλισμού και στον εργαστηριακό εφελκυσμό του. Αρχικά, πριν την διαδικασία του εφελκυσμού, διαπιστώνεται ο βαθμός διαβρώσεως του χάλυβα οπλισμού.Με τη δοκιμή του εργαστηριακού εφελκυσμού προσδιορίζεται:
– Το όριο διαρροής του χάλυβα
– Το όριο θραύσης του χάλυβα
– Η παραμόρφωση θραύσεως

xalivas Μέθοδος εφελκυσμού χάλυβα Μέθοδος εφελκυσμού χάλυβα xalivas