Η μέθοδος δοκιμής μικροθραυσμάτων αποτελεί μία ελάχιστα καταστροφική μέθοδο σύμφωνα με την οποία τεμάχια κονιάματος αφαιρούνται από την κατασκευή, εγκιβωτίζονται σε ειδικές μήτρες και υποβάλλονται, εργαστηριακά, σε θλίψη και εφελκυσμό. Η μέθοδος δοκιμής μικροθραυσμάτων αποσκοπεί στον προσδιορισμό της εφελκυστικής και θλιπτικής αντοχής του κονιάματος και εφαρμόζεται σε κτίρια από τοιχοποιΐα.

toixopoiia Μέθοδος δοκιμής μικροθραυσμάτων Μέθοδος δοκιμής μικροθραυσμάτων toixopoiia F49 Μέθοδος δοκιμής μικροθραυσμάτων Μέθοδος δοκιμής μικροθραυσμάτων F49